01-04-2023

Hoạt động chào mừng ngày Văn hóa các Dân tộc 19/4 năm 2017

     “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Đó là lời mà lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu đã khẳng định và trong bức thư Bác gửi Hội nghị các dân tộc thiểu số miền Nam được tổ chức ngày 19/4/1946 tại Pleiku, tỉnh Gia Lai có đoạn viết: "… đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Lai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt, chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”. Đó là tư tưởng, quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành đường lối chiến lược xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo đất nước.

     Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (năm 1998) của Đảng về "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"

     Hưởng ứng “Ngày Hội các dân tộc Việt Nam 19 tháng 4”. Vào lúc 13g ngày 19/4/2017 tại Câu lạc bộ bóng đá số 03 Hoàng Minh Giám phường 9 Quận Phú nhuận Trung tâm TDTT Quận Phú nhuận tổ chức giải bóng đá tứ hùng Quận Phú Nhuận mở rộng năm 2017 cho đồng bào các dân tộc, cũng nhân dịp này vào ngày Thứ bảy 15/4/2017 Trung tâm TDTT phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ Nữ quận tổ chức lớp phổ cập bơi cho cộng đồng người Chăm địa bàn Quận. Đây cũng là dịp giao lưu Văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm, góp phần tăng cường đoàn kết và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống giữa các dân tộc Việt Nam trên địa bàn Quận.

 

                                                                                                                                        HÙNG NGUYỄN