04-06-2023

giới thiệu

Phương hướng hoạt động năm 2015

Phương hướng hoạt động năm 2015

- Tập trung chính vào công tác tuyển chọn huấn luyện viên có đủ trình độ để củng cố - nâng chất công tác huấn luyện nâng cao, tập trung nhiều ở bộ môn có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất nhằm hoàn thành chỉ tiêu sự nghiệp năm 2015.
- Tăng mức...

Giới thiệu sơ bộ về trung tâm

Giới thiệu sơ bộ về trung tâm

Trung tâm Thể dục Thể thao quận Phú Nhuận là đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị dự toán ngân sách cấp 3) trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu...

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc (phụ trách Hành chính và Nghiệp vụ), các Phòng: Hành chính - Quản trị, Kế toán - Tài vụ, Nghiệp vụ và 04 Câu lạc bộ trực thuộc: Câu lạc bộ TDTTT Rạch Miễu, Câu lạc bộ...